Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy Vegenovo będącego pod adresem www.vegenovo.pl

1. Definicje zwrotów i pojęć użytych w niniejszym regulaminie
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.vegenovo.pl
1.4. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny pod www.vegenovo.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Intra Maciej Nowacki a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
1.7. Ustawa o prawach konsumenta - USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.)
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.10 INTRA – przedsiębiorca, działający pod firmą Intra Maciej Nowacki z siedzibą w Swarzędzu, mieszczącą się przy Os. E.Raczyńskiego 1/25, o numerze NIP 7771148106 oraz numerze Regon 300021777

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. vegenovo.pl, zwłaszcza zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy www. vegenovo.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę – Macieja Nowackiego, działającego pod firmą Intra Maciej Nowacki z siedzibą w Swarzędzu, mieszczącą się przy Os. E.Raczyńskiego 1/25, o numerze NIP 7771148106 oraz numerze Regon 300021777, telefon: 530822256, mail: vegenovo@vegenovo.pl
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają stosowne certyfikaty i badania, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski tym samym całej Unii Europejskiej. 
2.10. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. www.vegenovo.pl
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne.
3.4. Przedstawiciel INTRA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy INTRA lub jej nazwy handlowej Vegenovo.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody przedstawiciela firmy INTRA.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, dostawca usług Sklepu internetowego podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla obsługi Sklepu www. vegenovo.pl
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.8. Nasza strona internetowa działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które przechowywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających naszą stronę w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze strony oraz możliwości przechowywania informacji o logowaniu i otwartych sesjach. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez odwiedzającego, czy też Klienta nie powoduje niemożności przeglądania zawartości, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych skryptów, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji zalogowanego Klienta na stronie Sklepu, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła, do czasu samodzielnego lub automatycznego wylogowania przez brak aktywności przez ponad 30 minut. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się, do czasu samodzielnego wylogowania lub automatycznego wylogowania przez stronę Sklepu, konto Klienta dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania. Osoby zasiadające przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania ze strony Sklepu tak, jak zalogowany Klient, a więc będą miały dostęp do wszystkich jego danych i historii zakupowej. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z zasobów Sklepu tak, jakby to robił zalogowany Klient.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vegenovo.pl, zarejestrować i zalogować lub zalogować, jeżeli wcześniej dokonano już rejestracji, dokonać wyboru Towaru lub Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), podawane ceny zawierają wszystkie podatki i opłaty – podawane są łączne koszty, jakie Klient poniesie
c.) wybranej metody płatności
d.) wybranego sposobu dostawy
e.) szacowanego czasu dostawy
4.5 Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych, jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą INTRA umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia sprzedaży widocznej w karcie Zamówienia.
4.9. Świadczenie przez INTRA usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez INTRA za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.
4.10 Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, INTRA niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Zamówieniu. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym INTRA za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej. Gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar, zostanie mu zwrócona zapłacona cena lub jej część. Płatność nastąpi w sposób uzgodniony z Klientem lub w braku takiego uzgodnienia – w sposób, jakiego Klient użył przy zapłacie za Towar.

5. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W szczególnych przypadkach dostępna jest również dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga to jednak akceptacji ze strony obsługi Sklepu oraz zobowiązania Klienta do poniesienia dodatkowych, osobno ustalonych kosztów wysyłki.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Istnieje również możliwość odbioru osobistego z siedziby firmy INTRA po potwierdzeniu ze strony Sklepu. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia i są zależne od masy i objętości zamówionego Towaru lub Towarów oraz wybranego sposobu dostawy Zamówienia i aktualnego cennika danego doręczyciela.
5.3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Jest to czas, w którym następuje skompletowanie zamówionych towarów i realizacja wysyłki. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na stronie Sklepu, nastąpi kontakt z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Firma kurierska zobowiązana jest do dostarczenia przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu, jednakże w okresach wzmożonych zakupów i świąt czas ten może ulec zmianie i jest niezależny od obsługi Sklepu.

6. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru.
6.2 Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6.3 Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
6.4. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
a.) przelewem na wskazany w chwili potwierdzenia Zamówienia numer konta bankowego firmy INTRA
b.) płatnością w systemie płatności elektronicznych udostępnianych przez dostawcę usług Sklepu internetowego, numer konta bankowego podanego w tym przypadku może różnić się od konta bankowego firmy INTRA jednakże dokonanie płatności na ten rachunek traktowane jest, jako zapłata i potwierdzane jest stosową informacją o zaksięgowaniu wpłaty za zakupione Towary
c.) płatnością pobraniową realizowaną przez wybranego w trakcie składania zamówienia przewoźnika
d.) płatnością gotówkową w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego.
 
7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części..
7.3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7.4. Konsument może odstąpić od umowy informując INTRA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres INTRA z dopiskiem „Zwrot” (dopisek nie jest obowiązkowy) lub przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
7.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres INTRA z dopiskiem „Zwrot”. Dopisek ten nie jest obowiązkowy.
7.8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Oznacza to, że wysyłka Towaru do INTRA odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy INTRA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez INTRA oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12
poniżej.
7.10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez INTRA przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.11. INTRA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania rzeczy.
7.13. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Firma INTRA, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym, w szczególności art. 556 i n. Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać poprzez odpowiedni mechanizm reklamacji CRM znajdujący się w Sklepie internetowym, lub kierować na adres mailowy podany na głównej stronie Sklepu. Firma INTRA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
8.3. Firma INTRA nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.4. W przypadku wysyłki zakupionych Towarów firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty jedyną formą złożenia roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za transport (dotyczącą stanu przesyłki lub w przypadku ewidentnego naruszenia lub zamiany opakowania ewentualnych braków wewnątrz przesyłki) jest otworzenie przez Klienta przesyłki w obecności kuriera lub listonosza w celu zweryfikowania stanu, zawartości i ilości zamówionego towaru, a w przypadku niezgodności spisania protokołu reklamacyjnego.
 
9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Firma INTRA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Sklepu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres podany na stronie głównej Sklepu, przy użyciu formularza kontaktowego lub pisemnie na adres siedziby firmy INTRA
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10. Dane osobowe. Polityka prywatności.
10.1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez INTRA, która jest administratorem danych osobowych.
10.2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne.
10.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
10.4 Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów.
10.5. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem, którego następuje rozliczenie transakcji.
10.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z INTRA wysyłając pismo na adres INTRA lub adres poczty elektronicznej INTRA.

11. Postanowienia końcowe
11.1. INTRA honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą INTRA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą INTRA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy INTRA.
11.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w pod adresem www.vegenovo.pl oraz w siedzibie INTRA. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
11.5. INTRA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
11.6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe